مجتمع تولیدی

تولیدات این مجتمع،
طراحی و ساخت تجهیزات و انجام پروژه های هوشمندسازی RFID می باشد